පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර - 2 හා පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_sci_model_paperanswer_2.pdf ஐ சொடுக்குக

පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර  - 2  හා පිළිතුරු