පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර - 2 හා පිළිතුරු

Click sg11_sci_model_paperanswer_2.pdf link to view the file.

පුනරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර  - 2  හා පිළිතුරු