செயலட்டை-2

செயலட்டை-2

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tg11_geo_chap1_act2.pdf ஐ சொடுக்குக