ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ගැලපෙන පින්තූරයට යා කරන්න.

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - ගැලපෙන පින්තූරයට යා කරන්න.

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_ex_01.pdf ஐ சொடுக்குக