யாழ் கல்வி வலயம் மாதிரி வினாத்தாள்-1-II-2015

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Geo.docx 1- II.pdf ஐ சொடுக்குக

யாழ் கல்வி வலயம் மாதிரி வினாத்தாள்-1-II-2015