ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - සංකේත වලින් කියවන දෙය තෝරා ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - සංකේත වලින් කියවන දෙය තෝරා ලියමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex22_1.pdf ஐ சொடுக்குக