ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රවුම මැද ඇති අකුර හිස්තැන්වල ලියමු - 2

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - රවුම මැද ඇති අකුර හිස්තැන්වල ලියමු - 2

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex11.pdf ஐ சொடுக்குக