ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නිවැරදි ලෙස යා කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - නිවැරදි ලෙස යා කරමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex24.pdf ஐ சொடுக்குக