ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - අකුරු ගළපා සෑදිය හැකි වචන රවුම් කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - අකුරු ගළපා සෑදිය හැකි වචන රවුම් කරමු

Click sg1_sin_t3_ex09.pdf link to view the file.