ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - මුල් වචනයේ අකුරුම යෙදෙන වචන තෝරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - මුල් වචනයේ අකුරුම යෙදෙන වචන තෝරමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex07.2.pdf ஐ சொடுக்குக