ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - මුල් වචනයේ අකුරුම යෙදෙන වචන තෝරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - මුල් වචනයේ අකුරුම යෙදෙන වචන තෝරමු

Click sg1_sin_t3_ex07.2.pdf link to view the file.