ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - දී ඇති අකුරු වලින් පටන් ගන්නා වචන ලියමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව -  දී  ඇති අකුරු වලින් පටන් ගන්නා වචන ලියමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_t3_ex34.pdf ஐ சொடுக்குக