ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකාව - කඩ ඉරි මත අඳිමු , පාට කරමු

ක්‍රියාකාරකම් පත්‍රිකා - කඩ ඉරි මත අඳිමු , පාට කරමු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg1_sin_ex5..pdf ஐ சொடுக்குக