මානුෂ භූගෝල විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II - - 2010

Click sal_hgeo_pp_paper_I_II_2010.pdf link to view the file.

මානුෂ භූගෝල විද්‍යාව-ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II - - 2010