ක්‍රියාකාරකම හා පිළිතුරු

Click sg6_bud_chap17_activity.pdf link to view the file.

ක්‍රියාකාරකම  හා පිළිතුරු