ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

Click s11tim_tamil_second_lag.pdf link to view the file.

ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය