2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_mat_tt3_p1_nothern_2014.pdf ஐ சொடுக்குக

2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) - ප්‍රශ්න පත්‍රය  I