2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) - ප්‍රශ්න පත්‍රය II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_sin_tt3_p2_nothern_2014.pdf ஐ சொடுக்குக

2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත)  - ප්‍රශ්න පත්‍රය  II