2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) - ප්‍රශ්න පත්‍රය II

Click sol_sin_tt3_p2_nothern_2014.pdf link to view the file.

2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත)  - ප්‍රශ්න පත්‍රය  II