2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) - පිළිතුරු පත්‍රය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_mat_ans_nothern_2014.pdf ஐ சொடுக்குக

2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(උතුරු පළාත) - පිළිතුරු පත්‍රය