2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(බස්නාහිර පළාත) - ප්‍රශ්න පත්‍රය II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_ict_tt3_p2_wp_2015.pdf ஐ சொடுக்குக

2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(බස්නාහිර පළාත) - ප්‍රශ්න පත්‍රය II