2014වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(බස්නාහිර පළාත) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I

Click sol_ict_tt3_p1_wp_2015.pdf link to view the file.

2014 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය(බස්නාහිර පළාත) - ප්‍රශ්න පත්‍රය I