භෞතික විද්‍යාව 2015 පිළිතුරු

භෞතික විද්‍යාව 2015 පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL_Phys_ModelpaperIII_ans_2015.pdf ஐ சொடுக்குக