භෞතික විද්‍යාව 2015 පිළිතුරු

භෞතික විද්‍යාව 2015 පිළිතුරු

Click SAL_Phys_ModelpaperIII_ans_2015.pdf link to view the file.