ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015

Click sal_mic_bio_modelpaper_I_II_ans_2015 (1).pdf link to view the file.

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව - ශිෂ්‍ය පෙරහුරු ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු පත්‍රය - 2015