வினாத்தாள்(வடமாகாணம்) II - 2013

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு TOL_His_paper2_nothern_2013.pdf ஐ சொடுக்குக