வினாத்தாள்(வடமாகாணம்) I - 2013

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு TOL_His_paper1_nothern_2013.pdf ஐ சொடுக்குக