கத்தோலிக்க திருமறை-பகுதி-1&2- 2009

வினாத்தாள் I / II- 2009

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு TOL_Cat_PP_Paper12_2009.pdf ஐ சொடுக்குக