இஸ்லாம்-பகுதி-1&2_ 2009

வினாத்தாள் I / II- 2009

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு TOL_Isl_PP_Paper12_2009.pdf ஐ சொடுக்குக