தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும்-பகுதி-1&2-2009

வினாத்தாள் I / II- 2009

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு TOL_TamL_PP_Paper123_2009.pdf ஐ சொடுக்குக