பௌத்த சமயம்-பகுதி-1&2-2014

க.பொ.த.சாதாரண தரப் பரீட்சை-2014

Click buddiest t.pdf link to view the file.