வணிகக் கல்வியும் கணக்கீடும்-பகுதி-1&2-2014

க.பொ.த.சாதாரண தரப் பரீட்சை-2014 

Click BS t.pdf link to view the file.