தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பம்-2014

க.பொ.த.சாதாரண தரப் பரீட்சை-2014

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ict.pdf ஐ சொடுக்குக