வரலாறு-பகுதி-1&2-2014

க.பொ.த.சாதாரண தரப் பரீட்சை-2014 

Click histry tamil.pdf link to view the file.