අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය I/II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு citizenship.pdf ஐ சொடுக்குக

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2014 - පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය I/II