பயிற்சி 5 - சரி, பிழை தெரிவுசெய்தல்.

பின்வரும் கூற்றுக்கள் சரியாயின்  "சரி"  எனவும், பிழையாயின்  "பிழை"  எனவும் தெரிவுசெய்க.