பயிற்சி 6 - விலங்குணவும் தாவரஉணவும்.

தரப்பட்டுள்ள உணவுகளை விலங்குணவு, தாவரஉணவு என தெரிந்தெடுத்து Drag and Drop செய்க.