பயிற்சி 3 - பொருத்தமானவற்றை தெரிவுசெய்தல்.

பின்வரும் கூற்றுக்களுக்கு பொருத்தமானவற்றை  எனவும் தெரிவுசெய்க.