பயிற்சி 5 - நிறச்சக்கரம்.

சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க.