07. காட்டிற்கு ராஜா யார் ? கதையை செவிமடுத்து வினாக்களுக்கு விடையைத் தெரிவு செய்தல்.