06. கதைப்படத்தை பார்த்து வினாக்களுக்குரிய விடைகளைத் தெரிவு செய்தல்