ஒருமைச் சொற்களுக்குப் பொருத்தமான பன்மைச் சொற்களைத் தெரிவு செய்யுங்கள்.