சரியான முறையில் கைகளைக் கழுவும் முறைகள் அறிவுறுத்தல்களுக்கு பொருத்தமான படங்களை ஒழுங்குபடுத்துக.