பயிற்சி 1 - இடைவெளி நிரப்புதல்.

இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமானசொற்களை அருகேயுள்ள கட்டத்திற்குள் தரப்பட்டுள்ள சொற்களிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து Drag and Drop செய்க.