பயிற்சி 1 - இயற்கை காரணியால், மனித செயற்பாட்டால் ஏற்படும் விபத்துக்கள்.

தரப்பட்டுள்ள விபத்துக்களை இயற்கை காரணியால் ஏற்படும் விபத்து, மனித செயற்பாட்டால் ஏற்படும் விபத்து என தெரிந்தெடுத்து Drag and Drop செய்க.