பயிற்சி 3 - நவீன முறையில் தற்காலத்தில் உணவை நீண்ட காலம் பேணுவதற்கான முறைகள்.

நவீன முறையில் தற்காலத்தில் உணவை நீண்ட காலம் பேணுவதற்கு பயன்படுத்திய முறைகளுக்கு பொருத்தமான உணவுகளை தெரிந்தெடுத்து Drag and Drop செய்க.