பயிற்சி 2 - பண்டைய காலத்தில் உணவை நீண்ட காலம் பேணுவதற்கான முறைகள்.

பண்டைய காலத்தில் உணவை நீண்ட காலம் பேணுவதற்கு பயன்படுத்திய முறைகளுக்கு பொருத்தமான உணவுகளை தெரிந்தெடுத்து Drag and Drop செய்க.