அருகிலுள்ள உருவுக்கு பொருத்தமான விடையினை Drag and Drop செய்க.