ශ්‍රී ලාංකේය නර්තන කලාවේ සාහිත්‍ය කලා පෝෂණය සඳහා දායකවූ පර්යේෂණාත්මක ලේඛන