නිපුණතා මට්ටම: 4.3 රසායනික කර්මාන්තයක නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක නියැලීමේ පූර්ව සූදානම ප්‍රදර්ශනය කරයි.